TFF harcama limitlerini nasıl belirleniyor?

Bazı kulüpler limitleri yeterli görmezken, sessiz kalan taraflar da var. Peki herkesin merakla beklediği harcama limitleri nasıl belirleniyor? TFF, hangi kriterlere göre kulüplere harcama limitlerini iletiyor?

TFF Harcama Limiti İçin Ne Diyor?

Futbol Federasyonu’nun resmi sitesi tff.org‘da kulüp lisans ve finansal fair play talimat kitapçığındaki veriler şöyle:

MADDE 89 – KULÜPLERİN TAKIM HARCAMA LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİ

 Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin, Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri, A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri, Transfer Harcamaları ve Menajer Giderlerinin, TFF tarafından EK-XII’de yer alan usullerle belirlenecek limitler dahilinde kalması zorunludur. TFF, takım harcama limitlerini belirleyerek Süper Lig kulüplerinin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.”

Bu maddede harcama limitlerinin belirlemesinde EK-XII’de belirtilen usullere bakılıyor. Peki bu usuller neler? EK-XII’DE A maddesinde Prensipler başlığı ile limit koyulan harcamalar belirtilmiş. B Maddesinde Kulüplerin finansal raporları gönderme takviminin belirlenmesi konusunda değinilmiş. C maddesinde ise kulüplerin gelir gider kalemlerinin hesaplanması konusuna değinilmiş. D maddesinde takım harcama limiti belirlenmesi hesapları belirtiliyor. E maddesinde Takım harcama limitindeki saptama miktarları belirtilmiş. F maddesinde üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitleri belirlenmesi esasları yer alıyor. G Maddesinde Takım harcama limitlerinin arttırılması esasları belirtilmiş. H maddesinde Takım harcama limitlerinin ne zaman ilan edileceğine değinilmiş. İ Maddesinde Profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili konusuna değilmiş. J maddesinde cezai yaptırımlara yer verilmiş. 

A. PRENSİP 

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yer alan kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmaları için; aşağıda belirlenen esaslar dahilinde Takım Harcama Limitini belirleyerek, kulüplerin, Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri, A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri, Transfer Harcamaları, Menajer Ücret Giderlerinin belirlenen limitler dahilinde kalmasını sağlamaya yönelik kontrol mekanizması oluşturmaktadır. Takım Harcama Limitine; 

Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri;

A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri (A Takım Teknik Sorumlusu ve Antrenörleri ) 

Menajer Ücret Giderleri 

dahildir. Takım Harcama Limitine dahil olan bedellerin hesaplanmasında brüt tutarlar (vergiler dahil, KDV hariç ) dikkate alınır. 

Kulüplerin takım harcama limitlerini aşan profesyonel futbolcu sözleşmeleri tescil edilmez. 

Kulüpler, Takım Harcama Limitinden transferlerden olan zararlarını da karşılarlar. Kulüplerin Takım Harcama Limitinden karşılayabilecekleri transferlerden olan zararları, Kulüplerin T+1 sezonunda yapacakları transfer işlemlerinde elde edecekleri transfer bedelinden, ödeyecekleri transfer bedelinin düşülmesiyle bulunacak negatif tutardır. 

Kulüplerin T+1 sezonunda yapacakları transfer işlemlerinde elde edecekleri transfer bedelinden, ödeyecekleri transfer bedelinin düşülmesiyle bulunacak tutar pozitif ise, TFF tarafından kulüplere aşağıda G.4. maddesinde belirtilen kriterlere uygun şekilde ilave harcama limitleri tanımlanacaktır. 

Kulüplerin, T+1 sezonundan itibaren bankalar ile yapılmış herhangi bir yapılandırma ve/veya kredi ana para ödemesi var ise bu anapara ödemeleri de takım harcama limitinden düşülecektir.

B. FİNANSAL RAPORLARIN GÖNDERİM TAKVİMİ 

1- Kulüpler, en geç 30 Nisan tarihine kadar, T-1 ve T-2 sezonlarına ilişkin gerçekleşmiş ve denetimden geçmiş finansal raporlarıyla birlikte, T sezonuna ilişkin beklenen finansal raporlarını ve T+1 sezonuna ilişkin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda hesaplanacak gelir ve giderlerini Talimatın 21. maddesine uygun şekilde denetimden geçmiş olarak TFF’ye sunmakla yükümlüdürler. 

2- Kulüpler, en geç 31 Mayıs tarihine kadar, T sezonuna ilişkin beklenen finansal raporlarının revize halini ve T+1 sezonuna ilişkin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda hesaplanacak gelir ve giderlerini ve devam eden sözleşmeleri dolayısıyla Takım Harcama Limitine dahil olan mevcut yükümlülüklerini, Talimatın 21. maddesine uygun şekilde denetimden geçmiş olarak TFF’ye sunmakla yükümlüdürler. 103 

3- Kulüpler, Talimatın 21. maddesine uygun olarak T sezonuna ilişkin gerçekleşmiş ve denetimden geçmiş nihai finansal tablolarını ve T+1 sezonuna ilişkin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda hesaplanacak gelir ve giderlerinin nihai ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanmış ( Güvence Raporu ) halini en geç 31 Temmuz tarihine kadar TFF’ye sunmakla yükümlüdürler. 

C. TAKIM HARCAMA LİMİTİNE ESAS GELİR VE GİDER KALEMLERİNİN HESAPLANMASI

D. TAKIM HARCAMA LİMİTİNİN BELİRLENMESİ 

Kulüplerin Takım Harcama Limitleri, TFF’ye sunulacak finansal tablolar doğrultusunda gelir, gider ve maliyet esasları dahilinde oluşturulan YENİ SEZON BÜTÇESİ baz alınarak aşağıdaki iki yöntem ile hesaplanır: 

1. Yöntem: Gelir Gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi 

2.Yöntem: Net Borç / Net Faaliyet Gelir Rasyosu üzerinden hesaplama yöntemi 

2019/2020 Sezonunda Takım harcama limiti bu iki hesaplama yöntemi kullanılarak bulunacak tutarların ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacaktır. 

2020/2021 Sezonundan itibaren Takım Harcama Limiti bu iki hesaplama yöntemi kullanılarak bulunacak tutarlardan düşük olanın alınması sureti ile hesaplanacaktır. 

Takım Harcama Limitleri tüm kulüpler için TL cinsinden belirlenecektir. 

1. Gelir Gider Farkı Üzerinden Hesaplama Yöntemi: 

Kulüplerin yukarıda belirtilen hesaplama yöntemleri ile bulunacak gelirlerinden yine yukarıda belirtilen giderlerinin düşülmesi suretiyle bulunacak tutardır.

E. TAKIM HARCAMA LİMİTİNDEKİ KABUL EDİLEBİLİR SAPMA MİKTARI 

Kulüplerin, 2019-2020 Sezonunda Takım Harcama Limitini %30’una kadar aşmaları cezaya tabi değildir. Bu oran 2020-2021 sezonu için %15’e düşecektir. Devam eden sezonlarda ise kulüplerin Takım Harcama Limiti dahilinde kalmaları zorunludur. 

F. ÜST LİGE ÇIKAN KULÜPLERİN TAKIM HARCAMA LİMİTİNİN BELİRLENMESİ 

T sezonunda Süper Lig’de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig’i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin ortalaması alınacaktır. 

G. TAKIM HARCAMA LİMİTİNİN ARTIRILMASI 

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri aşağıda belirtilen gerekçelerle ve usullerle, en geç 15 Aralık tarihine kadar kulüpler tarafından yapılacak başvurular üzerine (UEFA gelirleri hariç olmak üzere), TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun onayı ile ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan artırılabilecektir. 

1. Hedeflenen Gelir Artışlarıyla Harcama Limiti Artırımı 

Bütçe kalemleri içerisinde T-2, T-1 ve T sezonlarında ortalama değerler üzerinden artış hedefleyen kulüpler gerekçeleriyle birlikte denetçi görüşünü içeren raporlarını TFF’ye sunacak ve TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun onayı sonrasında beklenen gelir artışının 3’te 1’i yeni harcama limiti olarak belirlenebilecektir. 

2. Sermaye Artışı Yöntemi ile Takım Harcama Limiti Artırımı 

Sermaye artış yöntemi ile öz kaynaklarını ve finansal yapılarını güçlendiren kulüplerin sermaye artış işlemi sonrasında sermaye artış bedelinin 3’te 1’ini denk hesap açığına bakılmaksızın Takım Harcama Limitlerini artırmak için kullanabileceklerdir. 

3. UEFA Müsabakalarına Katılan Kulüplerin Takım Harcama Limiti Artırımı 

Kulüplerin Takım Harcama Limitleri, kulüplerin UEFA müsabakaları grup aşamalarına katılımları kesinleştiği durumlarda arttırılabilecektir. UEFA müsabakalarına grup aşamasına katılım hakkı sağlayan kulüpler takım harcama limitlerini UEFA müsabakalarında kazanılacak yaklaşık bedellerin 3’te 1’i takım harcama limitlerini arttırmak için Kulüp Lisans Kurulu tarafından, kulübün talebine bağlı olmaksızın dikkate alınacaktır. Borcu olmayan kulüpler UEFA müsabakalarında kazanılacak yaklaşık bedellerin tamamını takım harcama limitlerini arttırmak için kullanabileceklerdir. 

4. Transfer Faaliyetlerinde Gelir Fazlası Sağlayan Kulüpler için Takım Harcama Limiti Artırımı Kulüplerin T+1 sezonunda oyuncu satışından elde ettiği net transfer gelir fazlasının 3’te 1’i, takım harcama limitlerini arttırmak için kullanılabilecektir.  

H. TAKIM HARCAMA LİMİTİNİN İLANI 

Bütçelenen değerler üzerinden hesaplanacak Takım Harcama Limitleri, Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenerek haziran ayında transfer döneminin başlangıç gününde TFF resmi internet sitesinde ilan edilir. 

TFF resmi internet sitesinde yayımlanan Takım Harcama Limitlerinde, T sezonuna ilişkin kesinleşmiş raporların TFF’ye sunulmasından sonra kesinleşen raporlara göre ve yukarıda G maddesinde belirtilen limit artırımı şartlarının yerine getirilmesi halinde transfer dönemi kapanana kadar revizyon yapılabilir. 

İ. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ TESCİLİ 

Süper Lig Kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir. Kulüplerin takım harcama limitlerini aşan profesyonel futbolcu sözleşmeleri tescil edilmez. E maddesinde belirtilen sapma oranları profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından takım harcama limitine dahil kabul edilir. 

Kulüpler tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurul’a sunmakla yükümlüdürler. 

J. CEZAİ YAPTIRIMLAR

 (1) Takım Harcama Limitinin Aşılması Durumunda Uygulanacak Cezalar: 

  – Takım Harcama Limitinin aşılması halinde Kulüp Lisans Kurulu tarafından; 

% 5’e kadar aşılması durumunda İhtar Cezası verilir. 

% 6 -% 10 arası aşılması durumunda Kadro Sınırlaması Cezası verilir. 

% 11 -% 15 arası aşılması durumunda Transfer Yasağı Cezası verilir.

% 16 – % 20 arası aşılması durumunda 1 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır. 

% 21 – % 25 aşılması durumunda 2 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır. 

% 26 ve Üstü aşılması durumunda 3 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

(2) Diğer İhlaller: 

Kulüplerin, işbu EK-XII uyarınca Kurul’a sunması gereken bilgi ve belgeleri süresinde sunmaması, eksik sunması veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması halinde Kurul tarafından, ihlalin ağırlığına göre İhtar, Kadro Sınırlaması, Transfer Yasağı ve Puan Silme yaptırımları birlikte veya ayrı uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir